Krepšelis 0

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Internetinės parduotuvės www.zaisliukukrautuvele.lt pirkimo/pardavimo taisyklės ir sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE www.zaisliukukrautuvele.lt TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.zaisliukukrautuvele.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve adresu www.zaisliukukrautuvele.lt sąlygas. Šios Taisyklės yra taikomos, kai Žaisliukų krautuvėlės elektroninės parduotuvės pirkėjas (toliau– Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka Žaisliukų krautuvėlės el.parduotuvėje siūlomas prekes ar kitokiu būdu naudojasi Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
1.3. Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Kasparas Budnikas  (fizinis asmuo), vykdantis veiklą,pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.1343543, adresu Kaimelės g.5-2, Kaunas, LT47222. Tel: +37065059901
1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje.
1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Žaisliukų krautuvėlės el.parduotuvėje prekių užsakymą bei Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą.
1.6. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Žaisliukų krautuvėlėsel. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto
nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Žaisliukų krautuvėlės el.parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės sistemoje užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus, netikslius ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar juos panaikinti.
2.4. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra veiksnus, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Žaisliukų krautuvėlės el.parduotuvės paslaugomis.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui.

3. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių kainos Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: (i) apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė mokėjimo metu už Pirkėjo duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; (ii) apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama debetine ar kreditine kortele. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį.

4. Prekių pristatymas
4.1. Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos  parduotuvės tinklalapyje nurodytose teritorijose, numatytais būdais ir terminais. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Žaisliukų krautuvėlės el.parduotuvės tinklalapyje „Pristatymo informacija“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.
4.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
4.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Žaisliukų krautuvėlėsel. parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus,
kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.
4.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi prekių asortimento neatitikimą (pvz., pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių), Pirkėjas privalo per protingą terminą nuo prekių pristatymo dienos informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę atitinkamą pretenziją dėl prekės kokybės pareikšti per 2 (dviejų) metų laikotarpį nuo prekės gavimo dienos (taikoma įstatyminė garantija).

5. Prekių kokybė ir tinkamumas naudoti
5.1. Visų Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Visos Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos, naujos (išskyrus atvejus, kai prekės pirkimo laukelyje yra pažymėta, jog prekė brokuota, praradusi prekinę išvaizdą ir pan.) bei laikomos kokybiškose sandėliavimo patalpose. Tačiau prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant jos galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų.
5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų norminių teisės aktų numatyta garantija.
5.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
5.5. Apie gautas nekokybiškas prekes Pirkėjas turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@zaisliukkrautuvele.lt šių Taisyklių 4.7 punkte numatytais terminais.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją (prekės pavadinimą, prekės įsigijimą patvirtinančio dokumento datą, seriją bei numerį) Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: info@zaisliukukrautuvele.lt su prierašu „Grąžinamos prekės“.
6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, kaip nurodyta aukščiau, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų išsiųsti arba perduoti prekę Pardavėjui (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.4 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Tokiu atveju Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
6.3. Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: (i) pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; (ii) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; (iii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
6.4. Kokybiškos prekės, dėl kurių Pirkėjas atsisakė sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis. Dėl prekių keitimo ar grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@zaisliukukrautuvele.lt Grąžinant ar keičiant Žaisliukų krautuvėlės el. parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai, įskaitant už prekių pristatymą sumokėti pinigai, grąžinami Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
6.7. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjui ir už jas bei jų pristatymą Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui šiame Taisyklių straipsnyje numatyta tvarka.
6.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame Taisyklių straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7. Apsikeitimas informacija
7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.5. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo/pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo skundą/pretenziją, arba nepatenkinus Pirkėjo skundo/pretenzijos, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse arba užpildyti
prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.